Ochrana dat MSP Concept GmbH & Co. KG

Soukromí

otisk
Ochrana dat

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb předány údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název vyvolávané stránky, datum a čas hovoru, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšení naší nabídky.
Kontakt

Odpovědný
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v našem tiráži.

Kontakt se zákazníkem prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, v jakém jste je zpřístupnili. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Vyzvednutí a zpracování při použití kontaktního formuláře
Když použijete kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.objednávky

Shromažďování, zpracování a sdělování osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.
cookies
Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak můžete spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích:

Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Navíc cookies umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 věta 1 TMG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zaručení optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Práva subjektu údajů a doba uložení

Doba skladování
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracování a použití.


práva subjektu údajů
Při splnění zákonných požadavků máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR a proti zpracování za účelem přímé reklamy.


Právo na odvolání u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.


Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace s účinkem do budoucna .
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


poslední aktualizace: 20.07.2020

Texty na těchto stránkách byly automaticky přeloženy z němčiny. Původní text najdete na: www.penimaster.de/Pflichtbedingungen/datenschutz.html